ORDONANŢĂ Nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
ART. I - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 48^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 48^1
Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale
Dispozitiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 si 48 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel."
2. La articolul 83, alineatul (3^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3^1) Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei. In cazul in care declaratia nu este validata, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic."
3. La articolul 83, dupa alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu urmatorul cuprins:
"(3^3) Prin exceptie de la prevederile alin. (3^1), in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni."
4. La articolul 114, alineatul (2^6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^6) In situatia in care plata se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul, dispozitiile art. 1.472 si 1.474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."
5. La articolul 115, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul."
6. Dupa articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 148^1
Suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara
(1) In cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale, executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru obligatiile fiscale contestate daca contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
(2) In situatia in care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara contestatia este respinsa, in totalitate sau in parte, organul fiscal executa garantia in ultima zi de valabilitate a acesteia daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuabilul nu plateste obligatiile fiscale pentru care s-a respins contestatia;
b) contribuabilul nu depune o noua scrisoare de garantie bancara;
c) instanta judecatoreasca nu a dispus, prin hotarare executorie, suspendarea executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Scrisoarea de garantie bancara ramane fara obiect in urmatoarele situatii:
a) contestatia a fost admisa, in totalitate;
b) instanta judecatoreasca admite, prin hotarare executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
ART. II - Prevederile art. I pct. 5 din prezenta ordonanta se aplica incepand cu data de 1 noiembrie 2012.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
Bucuresti, 23 august 2012.
Nr. 16.